Πολυλειτουργικά πρόσθετα βελτιστοποίησης απόδοσης των μονάδων παραγωγής βιοαερίου και των ιδιοτήτων του τελικού χωνεμένου υπολείμματος

Το Additives στοχεύει στην ανάπτυξη μια σειράς καινοτόμων προϊόντων η χρήση των οποίων θα αυξήσει την απόδοση σε μεθάνιο στις μονάδες βιοαερίου και θα βελτιώσει τις λιπαντικές ιδιότητες του χωνεμένου υπολείμματος με έναν βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό τρόπο.

Το Additives στοχεύει στην ανάπτυξη μια σειράς καινοτόμων προϊόντων η χρήση των οποίων θα αυξήσει την απόδοση σε μεθάνιο στις μονάδες βιοαερίου και θα βελτιώσει τις λιπαντικές ιδιότητες του χωνεμένου υπολείμματος με έναν βιώσιμο και περιβαλλοντικά αποτελεσματικό τρόπο.

ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ

Στην κοινοπραξία συμμετέχει ως άμεσος ενδιαφερόμενος και τελικός αποδέκτης, η μονάδα βιοαερίου Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ που βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο

ΠΡΟΟΔΟΣ

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

Τι πρόσθετα θα εξεταστούν;

Είτε ως έχουν ή συνδυασμός αυτών

Ενώσεις για τη ρύθμιση pH όπως π.χ. σε περίπτωση υπερτροφοδοσίας σε οργανικό φορτίο που έχει ως αποτέλεσμα την απότομη πτώση του pH (CaCO3, NaHCO3).

Πρόσθετα που προσροφούν την αμμωνία και το υδρόθειο διασφαλίζοντας συνθήκες μη τοξικότητας για την αναερόβια αποικοδόμηση, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα του παραγόμενου βιοαερίου και τις λιπαντικές ιδιότητες του χωνεμένου υπολείμματος.

Μίκρο – θρεπτικά συστατικά όπως Fe, Ni, Mo, Co, W και Se για τα οποία θα εξεταστούν οι βέλτιστες περιοχές συγκεντρώσεων.

Αξιοποίηση αποτελεσμάτων

Η παραγωγή νέων βελτιωμένων με χαμηλό κόστος πρόσθετων θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των
μονάδων βιοαερίου θα βελτιώσει το χωνεμένο υπόλειμμα καθιστώντας το ένα προϊόν εμπορεύσιμο και
παράλληλα η QLAB θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της παρέχοντας μεταξύ άλλων και υπηρεσίες
τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών.

Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε.

Η διαχείριση του έργου πραγματοποιείται από την Qlab που είναι και ο συντονιστής του Additives, ενώ τελικός αποδέκτης είναι η Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. στην Κεντρική Μακεδονία.

Μετάβαση στο περιεχόμενο