Αντικείμενο & στόχοι

Τα πρόσθετα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Additives θα περιλαμβάνουν χημικές ενώσεις και προϊόντα νανοτεχνολογίας

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΣΤΑΘΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑΣ ΧΩΝΕΥΣΗΣ

Τα πρόσθετα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο του Additives θα περιλαμβάνουν χημικές ενώσεις και προϊόντα νανοτεχνολογίας, ενώ οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή τους θα είναι ενώσεις ή ορυκτά που υπάρχουν σε αφθονία στην Ελλάδα. Τα καινοτόμα εμπορικά προϊόντα-πρόσθετα θα μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα στις λειτουργικές απαιτήσεις των μονάδων Αναερόβιας Χώνευσης, αποφεύγοντας τις συνθήκες ασταθούς λειτουργίας που υπάρχουν σε μια σειρά από περιπτώσεις και ιδιαίτερα στα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω της εποχικότητας αρκετών τροφοδοσιών.

Σκοπός του έργου είναι αφενός η ανάπτυξη νέων καινοτόμων πρόσθετων προϊόντων, αλλά και η αξιολόγηση των εμπορικά διαθέσιμων προϊόντων (πρόσθετων) και, που σχετίζονται με: τη βελτίωση της ρυθμιστικής ικανότητας στην αναερόβια χώνευση, τη σταθεροποίηση της διεργασίας της αναερόβιας χώνευσης και την αύξηση στην απόδοση παραγωγής βιομεθανίου. Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα: σχεδιαστούν και αναπτυχθούν εξατομικευμένα πρόσθετα για μονάδες βιοαερίου, χρησιμοποιηθούν νέα υλικά που θα επιφέρουν αύξηση στην παραγωγή του μεθανίου από 10 ως 30%, δημιουργηθούν καινοτόμα πρόσθετα που αποκαθιστούν τη σταθερότητα στη λειτουργία των μονάδων βιοαερίου έπειτα από αποσταθεροποίηση και δημιουργηθούν καινοτόμα πολυ-λειτουργικά πρόσθετα που αντιμετωπίζουν ταυτόχρονα διαφορετικά προβλήματα (πολυ-παραγοντικά).

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Η καινοτομία του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνει δύο διακριτές θεματικές δράσεις. Για πρώτη φορά σε διεθνές επίπεδο θα δημιουργηθούν νέα πρόσθετα βελτιωτικά προϊόντα αναερόβιας χώνευσης τα οποία θα περιλαμβάνουν τους συνδυασμούς χημικών ενώσεων και προϊόντων νανοτεχνολογίας. Η δεύτερη καινοτόμος δράση του έργου είναι εμπορική, καθώς θα δημιουργηθούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα εμπορικά προϊόντα τα οποία θα είναι προσαρμοσμένα στις λειτουργικές συνθήκες και στις τροφοδοσίες που υπάρχουν στην επικράτεια, λαμβάνοντας υπόψιν την εποχικότητα διαφόρων τροφοδοσιών.

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου θα έχει πολλαπλά οφέλη για τους εταίρους του έργου. Ιδιαίτερα για την Qlab (συντονιστής του έργου), που θα της δοθεί η δυνατότητα να επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητές της σε έναν κλάδο στον οποίο ήδη έχει μεγάλη εμπειρία. Η παραγωγή νέων βελτιωμένων με χαμηλό κόστος πρόσθετων θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα των μονάδων βιοαερίου, θα βελτιώσει το χωνεμένο υπόλειμμα καθιστώντας το ένα προϊόν εμπορεύσιμο και παράλληλα η QLAB θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της, παρέχοντας μεταξύ άλλων και υπηρεσίες τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων συμβουλών.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις στον τομέα του βιοαερίου και η τάση εγκατάστασης νέων μονάδων προβλέπεται να είναι αυξητική τα επόμενα χρόνια και επομένως, όλα τα διαθέσιμα οργανικά απόβλητα-υποστρώματα είναι απαραίτητα για να διασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Κανένα υπόστρωμα δεν μπορεί να εξαιρεθεί ανεξαρτήτως των ιδιοτήτων του, είτε είναι πλούσιο σε άζωτο, είτε περιέχει αυξημένες ποσότητες θείου, είτε περιέχει ουσίες οι οποίες σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορούν να δράσουν ανασταλτικά στην παραγωγή του μεθανίου.

Μετάβαση στο περιεχόμενο