Πειράματα με εμπορικά πρόσθετα

Στα πλαίσια του έργου Additives δοκιμάζουμε σε πειράματα αναερόβιας χώνευσης εμπορικά πρόσθετα που βελτιώνουν την απόδοση σε παραγωγή μεθανίου αλλά και νέα τροποποιημένα υλικά με βάση τον ζεόλιθο.

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-00359 – ADDITIVES).

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο