Εργασιακές ενότητες & παραδοτέα

Τα αντικείμενα και οι στόχοι του έργου Additives υλοποιούνται μέσω ενός καθορισμένου και ολοκληρωμένου προγράμματος εργασίας
Ποσοστό υλοποίησης έργου
100%

ΕΕ1 / Εργασιακή Ενότητα 1

Χαρτογράφηση συχνών αιτιών αποσταθεροποίησης της αναερόβιας χώνευσης και προτάσεις τρόπων αντιμετώπισης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1

Καταγραφή προβλημάτων, τρόπων και μέσων αντιμετώπισής τους στις μονάδες βιοαερίου

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2

Ενδιάμεση έκθεση δημιουργίας βάσης δεδομένων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3

Δημιουργία βάσης δεδομένων.

ΕΕ2 / Εργασιακή Ενότητα 2

Παρασκευή νέων τροποποιημένων υλικών και υλικών νανοτεχνολογίας και συνδυασμός τους με μια σειρά χημικών πρόσθετων που εμφανίζουν δράση αποκατάστασης / βελτιστοποίησης της αναερόβιας χώνευσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1

Παρασκευή τροποποιημένων ζεολίθων και τροποποιημένου μπεντονίτη.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2

Παρασκευή υλικών νανοτεχνολογίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3

Δημιουργία καινοτόμων μειγμάτων και συνταγών με συστατικά τα νέα υλικά.

ΕΕ3 / Εργασιακή Ενότητα 3

Αξιολόγηση των καινοτόμων προϊόντων της ΕΕ2 σε εργαστηριακή κλίμακα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1

Διερεύνηση σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου για την αποτελεσματικότητα των προσθέτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2

Αντιστοίχιση μειγμάτων και προσθέτων σε κάθε παρεμπόδιση στην αναερόβια χώνευση («εξατομικευμένη προσέγγιση»).

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3

Δημοσίευση για την αποτελεσματικότητα των νέων πρόσθετων

ΕΕ4 / Εργασιακή Ενότητα 4

Αξιολόγηση νέων καινοτόμων υλικών και μειγμάτων τους σε βιομηχανική κλίμακα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1

Αξιολόγηση των καινοτόμων προσθέτων σε συνθήκες βιομηχανικής κλίμακας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2

Δημοσίευση με θέμα: Σύγκριση δεδομένων έπειτα από χρήση προσθέτων, πειραματικής – βιομηχανικής κλίμακας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3

Επιβεβαίωση σεναρίων εξατομικευμένης προσέγγισης στη μονάδα αναερόβιας χώνευσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4

Δημοσίευση: Πολυλειτουργικά πρόσθετα για την αντιμετώπιση πολυπαραμετρικών προβλημάτων στην αναερόβια χώνευση

ΕΕ5 / Εργασιακή Ενότητα 5

Ανάλυση οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.1

Τεχνοοικονομική αξιολόγηση πρόσθετων υπό συνθήκες βιομηχανικής κλίμακας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.2

Μείωση περιβαλλοντικού αντίκτυπου με την χρήση προσθέτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 5.3

Πλάνο επιχειρηματικής αξιοποίησης και προοπτικές.

Μετάβαση στο περιεχόμενο