Αναμενόμενα αποτελέσματα

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις.

Η επιτυχής έκβαση του έργου αναμένεται να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Αύξηση της απόδοσης του βιοαερίου που μπορεί να προσεγγίσει το 30 %. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αποφέρει μεγάλα οικονομικά οφέλη για τις εταιρείες που σχετίζονται με την παραγωγή βιοαερίου. Επίσης, σε περίπτωση που τα καινοτόμα προϊόντα είναι αποδοτικά στο σύνολο των τροφοδοσιών που υπάρχουν στην Ελληνική επικράτεια θα γίνει εφικτή η εν δυνάμει αύξηση της παραγωγής βιομεθανίου σε Εθνικό επίπεδο. Το τελευταίο θα έχει ως αποτέλεσμα να συντελέσει δυναμικά στη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτάρκεια της Χώρας. Υπενθυμίζεται στο σημείο αυτό ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί για το 2020 που περιλάμβαναν ενέργεια από Βιοαέριο και Βιομάζα για 350 ΜW έρχονται σε αναντιστοιχία με την πραγματικότητα, καθώς το 2018 και σύμφωνα με υπολογισμούς ήταν 65,5 MW, δηλαδή επετεύχθη μόνο το 18,7% του στόχου .

Βελτίωση της λειτουργίας των μονάδων βιοαερίου. Οι βέλτιστες συνθήκες λειτουργίας θα βοηθήσουν στη σταθερότητα της διαδικασίας της ΑΧ. Το γεγονός αυτό θα βελτιώσει μια σειρά από λειτουργικές παραμέτρους και την εν γένει λειτουργία των μονάδων, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση εποχιακών τροφοδοσιών.

Βελτιωμένο χωνεμένο υπόλειμμα. Με την αποτελεσματική λειτουργία των μονάδων και την αυξημένη παραγωγή βιοαερίου αναμένεται να παραχθεί και βελτιωμένο χωνεμένο υπόλειμμα. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει μεταξύ άλλων και στο να απομακρυνθεί ο κίνδυνος της νιτρο-ρύπανσης. Επίσης, θα μειωθεί η συνολική επιφάνεια κάλυψης που θα χρειάζεται να εφαρμοστεί το χωνεμένο υπόλειμμα ως βελτιωτικό εδάφους . Επιπλέον, οικονομικό όφελος αναμένεται να προκύψει από την πώληση του χωνεμένου υπολείμματος.

Εμπορεύσιμα βελτιωτικά πρόσθετα. Σε περίπτωση επιτυχούς εφαρμογής των προσθέτων που θα διερευνηθούν στο συγκεκριμένο έργο θα υπάρχει η δυνατότητα της τυποποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης Ελληνικών βελτιωτικών προϊόντων για πρώτη φορά. Κατά την παρούσα φάση χρονική στιγμή τα συγκεκριμένα προϊόντα προέρχονται από το εξωτερικό. Θα μειωθεί έτσι, το εμπορικό έλλειμμα που υπάρχει στο συγκεκριμένο θέμα και ενδεχομένως να υπάρξουν και εξαγωγές στο μέλλον, βελτιώνοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα των αναφερόμενων επιχειρήσεων.

Οικονομικά οφέλη για τους παραγωγούς αποβλήτων. Η επιτυχής έκβαση του έργου αίρει το οικονομικό εμπόδιο της διαχείρισης των αποβλήτων από τους παραγωγούς (μονάδες επεξεργασίας τροφίμων, αγροκτηνοτροφικές μονάδες κλπ) και το μετατρέπει σε όφελος, καθώς πολλά από τα απόβλητα παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον αγοράς από τις μονάδες βιοαερίου για τις οποίες είναι απαραίτητα.

Βελτίωση επενδυτικού κλίματος. Ο κλάδος του βιοαερίου είναι ανερχόμενος και η πορεία του είναι αυξητική στην Ελλάδα. Τα θετικά αποτελέσματα του έργου θα βοηθήσουν στην προώθηση των αντίστοιχων επενδύσεων. Το γεγονός αυτό αναμένεται να βοηθήσει και τη Χώρα στην επίτευξη των ενεργειακών στόχων που έχουν τεθεί καθώς υπάρχει μεγάλο αναξιοποίητο δυναμικό στην παρούσα φάση. Η αύξηση των επενδύσεων περιλαμβάνει και την αύξηση των θέσεων εργασίας σε σχέση με την εφοδιαστική αλυσίδα.

Προστασία του περιβάλλοντος. Η αύξηση του κύκλου εργασιών για τις μονάδες βιοαερίου σημαίνει αυτόματα αύξηση στην αξιοποίηση των αγροκτηνοτροφικών αποβλήτων που είναι απαραίτητα ως τροφοδοσία. Ο μέχρι πρότινος τρόπος επεξεργασίας τους (ή μη επεξεργασίας τους) δημιούργησε μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία θα εξαλειφθούν. Επίσης, περιβαλλοντικά οφέλη θα προκύψουν και από τη μείωση των μετακινήσεων των βυτιοφόρων, καθώς οι μονάδες βιοαερίου θα χρειάζονται μικρότερες αθροιστικά ποσότητες αρχικής τροφοδοσίας (μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα).

Υπόδειγμα Κυκλικής Οικονομίας. Το συγκεκριμένο έργο, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της Κυκλικής Οικονομίας σε εφαρμογή, γεγονός το οποίο θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι δομές εκπαίδευσης με όλα τα κοινωνικοοικονομικά οφέλη που αυτό συνεπάγεται.

Αύξηση των θέσεων εργασίας.Για την επίτευξη των στόχων θα χρειαστεί προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο